Menu
  • Snelle levering Snelle levering
  •  Vakkundig advies Vakkundig advies
  • Ruim assortiment Ruim assortiment
  • Scherpe prijzen Scherpe prijzen

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden/Voorwaarden

Inhoud:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Huisstijl/Ondernemer

Artikel 3 - Relevantie

Artikel 4 - Aanbod

Artikel 5 - Overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Herroepingskosten

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - Prijzen

Artikel 10 - Conformiteit en garanties

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duur transacties: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 13 - Betalingen

Artikel 14 - Klachten

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen

Artikel 17 - Algemene Voorwaarden/Voorwaarden Achteraf Betalen

 

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden/Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Consument:  de  natuurlijke persoon die niet handelt in opdracht van een bedrijf of beroep en die met de ondernemer een overeenkomst op afstand sluit.

Dag: kalenderdag

Een duurtransactie: een  overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks producten en diensten waarvan de leveringsverplichting en de afname over een periode worden gespreid.

Duurzame gegevensdrager: elk instrument dat de ontvanger of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die past bij het doel van de informatie en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht:  de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden.

Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt aan consumenten.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst  die is gebaseerd op een door een onderneming georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en diensten, met inbegrip van het sluiten van een overeenkomst met behulp van een of meer technieken van communicatie op afstand.

Techniek van communicatie op afstand:  een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip bij elkaar zijn gekomen.

Artikel 2 - Huisstijl/Ondernemer

Ron Oude Nijhuis
Ootmarsumseweg 42
7665 SB Albergen
0546-441385
info@depannenloods.nl
KVK nr. 75243040
BTW nr. NL86.020.4868.B01

Indien de activiteit van de ondernemer wordt onderworpen aan een relevant vergunningenstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

De beroepsvereniging waarvan de ondernemer lid is:

Het beroep, de locatie in de EU of in de Europese Economische ruimte waar dit beroep is toegewezen:

Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en instructies waar en hoe toegankelijk deze beroepsregels zijn.

Artikel 3 - Relevantie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden/voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden/voorwaarden bij de ondernemer te zien zijn en zullen deze algemene voorwaarden/voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk zonder extra kosten aan de consument worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden/voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de tekst op eenvoudige wijze op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden/voorwaarden langs elektronische weg kan vinden en dat deze voorwaarden/voorwaarden op verzoek van de consument elektronisch of anderszins zonder extra kosten aan de consument worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden/voorwaarden ook specifieke product- en dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, geldt het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden/voorwaarden een beroep doen op de betreffende voorwaarden/voorwaarden die voor de consument het gunstigst zijn.

Artikel 4 - Aanbod

Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten/diensten door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen die door de ondernemer worden gebruikt, zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de producten en diensten. Kennelijke vergissingen en vergissingen binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanbod zijn verbonden op het moment dat het door de consument wordt aanvaard. Het gaat hierbij met name om:

Prijs inclusief belastingen

Eventuele kosten van levering

de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de benodigde handtekeningen

Of het herroepingsrecht moet worden toegepast

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer garant staat voor de prijs

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand op een andere grondslag worden berekend dan het reguliere tarief voor communicatie

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument kan worden geraadpleegd

de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en zo nodig ook kan herstellen

eventuele andere talen, waaronder het Nederlands, voor de overeenkomst

de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument de gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een langlopende transactie.

Artikel 5 - De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand, behoudens het bepaalde in lid 4, op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de voorwaarden voldoet.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische gegevensoverdracht te beveiligen en zorg te dragen voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan binnen de wettelijke kaders melden of controleren of de consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, en tevens alle belangrijke feiten en factoren nagaan die nodig zijn om een deugdelijke overeenkomst op afstand tot stand te brengen. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan dan is hij gerechtigd een bestelling/aanvraag te motiveren en te weigeren of kan hij bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van het aanbod.

De ondernemer stuurt de volgende informatie mee met de producten of diensten, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument de gegevens op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager:

a.    Het adres van het bedrijf waar de consument een klacht kan indienen

b.     De voorwaarden en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en een duidelijke aanduiding met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht.

c.     Informatie over garanties en diensten na verkoop

d.    Artikel 4 lid 3 tenzij de ondernemer deze gegevens reeds voor de uitvoering van de overeenkomst heeft toegezonden.

e.    De vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of langer of van onbepaalde duur.

In geval van een lengtetransactie is het vorige lid e. alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Levering van producten:

Na aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen of een vooraf door de consument aan de ondernemer kenbaar gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij toch gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele conditionering en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Levering van diensten:

Na de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Ter uitoefening van het herroepingsrecht dient de consument zich te houden aan de redelijke en duidelijke instructies die de ondernemer bij het aanbod of uiteindelijk bij de levering van de dienst heeft verstrekt.

Artikel 7 - Herroepingskosten

Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij niet meer moeten betalen dan de kosten voor het terugzenden van het product.

Indien de consument een betaling heeft gedaan, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping of na de retourzending, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover bepaald in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als de ondernemer dit ten minste tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende producten:

a.    Die door de ondernemer worden vastgesteld volgens specificaties van de consument

b.    Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn

c.     Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd

d.    Dat kan snel bederven of verouderen

e.    Waarvan de prijs gebonden is aan fluctuaties op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft

f.      Individuele kranten en tijdschriften

g.    Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende diensten:

a.    Met betrekking tot logies, vervoer, restaurants of om vrije tijd door te brengen op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode.

b.    Waarvan de levering met uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

c.     Met betrekking tot weddenschappen en loterijen

Artikel 9 - Prijzen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderende BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten aanbieden met variabele prijzen wanneer deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en de ondernemer daarop geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan fluctuaties en het feit dat de genoemde prijzen richtprijzen zijn, zal bij het aanbod worden vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst alleen indien de ondernemer dit heeft bedongen en:

a.    Deze zijn het gevolg van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

b.    De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden vanaf de dag dat de prijsverhoging ingaat.

De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en garanties

De ondernemer draagt er zorg voor dat de producten en diensten aan de overeenkomst beantwoorden, draagt zorg voor de in het aanbod vermelde specificaties, draagt zorg voor redelijke eisen, deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en draagt zorg voor de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, draagt de ondernemer er tevens zorg voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en aanspraken die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.

Het adres dat door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, geldt als plaats van levering.

Rekening houdend met hetgeen in artikel 4 van de algemene voorwaarden is bepaald, zal de ondernemer de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging oploopt of indien een levering niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden en heeft hij recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding, terugbetalen.

Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product ter beschikking te stellen. In ieder geval voor de levering wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier vermeld dat er een vervangend product zal worden geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten met betrekking tot vervangende producten. De kosten van een eventuele retourzending komen voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering bij de consument of een vooraf aangewezen en aangekondigde vertegenwoordiger van de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden. U kunt deze e-mail sturen naar: Info@depannenloods.nl

 

Artikel 12 - Duur transacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindigen

De consument kan te allen tijde een overeenkomst opzeggen die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (elektriciteit inbegrepen) en diensten met inachtneming van de geldende opzeggingsregels met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan te allen tijde een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (elektriciteit inbegrepen) of diensten aan het einde van de bepaalde periode opzeggen met inachtneming van de geldende opzeggingstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan in de afspraken in het vorige lid:

te allen tijde beëindigen zonder beperkingen om op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode te beëindigen

ten minste eindigen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan

te allen tijde opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft verkregen.

Extensie

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot een geregelde levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, kan niet automatisch voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot de geregelde bezorging van dagbladen, weekbladen en tijdschriften, van rechtswege worden verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Indien de consument deze verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingstermijn kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot een geregelde levering van producten en diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde opzegt met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst zich uitstrekt tot een geregelde levering,  maar minder dan één keer per maand, van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het regelmatig bezorgen van dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- en kennismakingsabonnement) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, kan de consument na verloop van één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel-13 Betalingen

Tenzij anders overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 door de consument te zijn voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat de bedenktijd in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bepaald. Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen rechten doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) voordat de bedongen betaling is voldaan.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

In geval van verzuim van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht de redelijke kosten in rekening te brengen die vooraf aan de consument kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 14 - Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenregeling.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen redelijke termijn volledig en duidelijk omschreven te worden bij de ondernemer nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd heeft, zal de ondernemer binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging en een indicatie geven wanneer de consument een uitgebreider antwoord zal ontvangen.

Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is er sprake van een geschil dat onder de geschillenregeling valt.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden/voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur en deze stichting zal kosteloos bemiddelen. Komen beide partijen er niet uit, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen. (GeschilOnline.nl Stichting) De uitspraak van deze stichting is bindend en zowel de consument als de ondernemer accepteren deze bindende uitspraak.

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden/Voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.